Strona główna > Usługi montażowe > Instrukcja montażu okien
Instrukcja montażu okien

Instrukcja montażu okien z PVC produkowanych w Fabryce Okien KONAL

Uwagi ogólne
 
Niniejsza instrukcja jest ogólną instrukcją montażową i dotyczy montażu okien z PVC białych i kolorowych. Instrukcja opisuje tylko ogólne zasady montażu okien z założeniem typowych warunków montażowych. Nie obejmuje szczególnie nietypowych przypadków zabudowy jak np. hale metalowe, domy drewniane itp.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wytrzymałość murów okalających okna, aby materiały mocujące okno posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie mechaniczne z murem.

Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych środków adhezyjnych, ponadto należy pamiętać, że na okno nie mogą być przenoszone żadne siły pochodzące ze ścian, np. w wyniku „pracy budynku” pod naporem wiatru, ruchów tektonicznych podłoża itd.

Mocowanie i połączenia ze ścianą a także połączenia elementów okiennych między sobą (za pomocą specjalnych profili łączących tzw. łączników) powinny być tak wykonane, aby przy zmianach długości elementów zależnych od warunków termicznych, funkcjonalność okna była zagwarantowana.

Do mocowania okien w murze stosuje się ocynkowane kotwy ścienne lub śruby z metalowymi tulejami rozprężnymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w części progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomocą śrub z tulejami rozprężnymi, należy zwrócić uwagę na prawidłowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawała się do wnętrza otworów w murze i powodowała korozję śrub oraz przewierconych wzmocnień.

Montaż okien

I. Mocowanie okien do muru za pomocą kotew stalowych
Kotwy mocujemy do spodniej części ościeżnicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie w zaczepach profilu ościeżnicy. Zakleszczenie odbywa się poprzez wsunięcie w pozycji równoległej do profilu ościeżnicy wystających ząbków kotwy w rowek zaczepowy (wytłoczone prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekręcenie kotwy o 90° w kierunku do wnętrza mieszkania przez co następuje trwałe mechaniczne połączenie kotwy z profilem ościeżnicy.

Dodatkowo zalecamy przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4 x 25 mm (boki i góra ramiaków) oraz 4 x 60 mm (dół ramy). Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm dla okien białych i 250 mm dla okien kolorowych od wewnętrznego naroża (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekracza maksymalnie 600 mm. Ramę okienną okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem.

Odstęp pomiędzy ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego materiału uszczelniającego i wynosi:

Wymiar okna

Do 1 m

1÷2 m

2÷3 m

szerokość szczeliny u dołu okna:

10 mm + próg*

15 mm + próg*

20 mm + próg*

Okna białe:

 

 

 

szerokość szczeliny z każdej strony:

10 mm

15 mm

20 mm

Okna kolorowe

 

 

 

szerokość szczeliny z każdej strony:

15 mm

20 mm

25 mm

* w dolnej części okna przykręcony jest dodatkowy profil tzw. próg montażowy służący do zabezpieczenia     okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów o zwiększonej grubości np.: komorowych lub marmurkowych. Próg posiada wysokość 32 mm, dlatego w przypadku montażu okna z progiem, jego wysokość należy uwzględnić w wymiarze otworu okiennego.

Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za pomocą klocków drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie impregnowanych  klocków pod poziomym dolnym profilem ramy przy montażu dużych konstrukcji okiennych białych pod warunkiem że szerokość klocków podporowych wynosi co najwyżej ¾ szerokości profilu ościeżnicy.

Klinami drewnianymi lub plastikowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze, równocześnie sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy.

Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić do zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten sposób, aby możliwe było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą odpowiednio dobranych kołków rozporowych. Rodzaj kołków dobieramy w zależności od rodzaju muru wg zaleceń i wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocujący kotwę do muru należy przykręcić do muru poprzez otwór w kotwie znajdujący się jak najbliżej profilu ościeżnicy. Sposób montażu ram okiennych za pomocą kotew przedstawiono
schematycznie na rysunku.

II. Mocowanie okien do muru za pomocą specjalnych kołków rozporowych tzw. dybli
Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową tulejką rozprężną o średnicy 10-12 mm dzięki którym możliwy jest montaż ramy okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji. Przygotowanie i ustawienie okna odbywa się tak jak przy mocowaniu ramy za pomocą kotew.

Do wiercenia tworów należy używać przedłużonych wierteł, aby nie uszkodzić ościeżnicy futerkiem wiertarki.

W ramie okiennej znajduje się wzmocnienie w kształcie litery C i od strony środka okna łeb dybla opierałby się tylko o ściankę profilu z PVC co przy silniejszym dokręceniu dybla spowodowałoby trwałe odkształcenie lub pęknięcie profilu ościeżnicy. Dlatego w tym miejscu otwór ten powiększamy tak, aby dybel został całkowicie wpuszczony do środka ramy okiennej, tak aby jego łeb został oparty o ściankę wzmocnienia stalowego. Powstały otwór należy zaślepić za pomocą plastikowych zaślepek ∅ 13 mm dostępnych w sklepie firmowym lub inną zaślepką dostępną w handlu.

Ze względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek tzw. meblowych montowanych w krzyżak łba wkrętu pod warunkiem jednak aby nie spowodować ugięcia (menisk wklęsły) profilu pod łbem.

Uwaga: Drzwi wejściowe ( jedno i dwuskrzydłowe ) ze względu na znaczne masy ich skrzydeł oraz częste ich otwieranie i powstające z tego powodu znaczne obciążenie ramy, zalecamy montować bardzo starannie i tylko i wyłącznie na dyble co zagwarantuje ich poprawne i trwałe działanie.

III. Uszczelnienie i izolacja między oknem (profilem ramy tj. ościeżnicą) a ścianą
Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane.

Przy zastosowaniu materiałów uszczelniających należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez producenta.

Przy otworach okiennych z węgarkiem należy utrzymać ok. 10-15 mm odstęp pomiędzy powierzchnią czołową profilu ramy a węgarkiem (murem). Powstały luz należy wypełnić materiałem sprężystym i odpornym na wodę materiałem dystansowym – taśmą uszczelniającą.

Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między oknem a ścianą należy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się elastyczna poliuretanowa pianka montażowa. Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta (temperatura otoczenia, sposób użycia). Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą okna o murem może odkształcić profil ościeżnicy.

Używanie materiałów zawierających składniki bitumiczne i inne wchodzące w reakcję z PVC jest niedopuszczalne.

Po wyschnięciu pianki jej nadmiar należy usunąć ostrym nożykiem na równi z krawędzią ościeżnicy.

Następnie należy wykonać obróbkę wykończającą i maskującą połączenia okna z murem tzn. zatynkować od strony zewnętrznej i wewnętrznej jak pokazano na rysunku. Należy jednak pamiętać, że od strony wewnętrznej warstwa tynku nie może być większa niż około 5 mm ze względu na funkcjonalność zawisów zamontowanych na ościeżnicy. Dodatkowo należy bezwzględnie pamiętać, że warstwa tynku nałożona od strony zewnętrznej okna (w przypadku montażu okna bez parapetu) nie może zakryć otworów odwadniających znajdujących się w dolnym profilu ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połączenia tynku i ramy okna od wewnątrz pomieszczenia, należy dodatkowo wykonać uszczelnienie wykańczające za pomocą silikonu neutralnego, dzięki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna.

Schematyczny tok postępowania przy montażu okien z PVC

1. Kontrola wstępna:
a) sprawdzić pod względem jakościowym oraz zgodność z wymiarami,
b) przyporządkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych,
c) sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie,
d) sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna.

2. Przygotowanie montażu:
a) rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe przykręcone z boku ramy,
b) zamontować klamki w skrzydle,
c) zdemontować na czas montażu ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydłach uchylnych. Zawias dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontażu (wystarczy podnieść skrzydło).

3. Osadzenie stolarki
a) Weryfikacja wymiarów zewnętrznych okien i sprawdzenie wymiarów otworów okiennych. Szerokość otworu w murze musi być większa o ok. 4 cm od szerokości okna, zaś wysokość o ok. 5 cm (2-3 cm w przypadku okna balkonowego, licząc od poziomu wykończonej podłogi);
b) Oczyszczenie miejsca osadzenia ościeżnicy w murze;
c) Zdjęcie skrzydeł z ościeżnic;
d) Ustawienie ościeżnicy w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe;
e) Wstępne zamocowanie ościeżnicy w murze przy pomocy klinów. Pamiętać jednak trzeba, by ościeżnicę klinować na jej narożach, bowiem klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej elementów;
f) Ustawienie pionu i poziomu ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawienie przekątnych. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1m;
g) Zamontowanie ościeżnicy trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wierci się po ustawieniu ościeżnicy w murze (chyba, że zdecydujesz się na tzw. adjufiksy, czyli otwory przygotowywane w procesie produkcji okna), a następnie wkręca się dyble;
h) Założenie skrzydeł okiennych i sprawdzenie prawidłowości ich funkcjonowania;
i) Zabezpieczenie powierzchni okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej i przystąpienie do wypełnienia pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem;

4. Wypełnienie szczelin montażowych:
a)
z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć elementy pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając kliny pionujące i poziomujące,
b) wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem uszczelniającym  (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas schnięcia,
c) po opianowaniu, założyć skrzydło okna i zamknąć. Należy zwrócić uwagę przed zamknięciem czy skrzydło funkcjonuje poprawnie i równomiernie przylega do ościeżnicy,
d) po wyschnięciu pianki należy jak już to opisano wcześniej równomiernie usunąć nadmiar pianki,
e) następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu jak to przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych. W przypadku montażu z węgarkiem pamiętać należy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej taśmy uszczelniającej wokół okna jak pokazano na rysunku montażowym,
f) następnie można przystąpić do wykonania wykańczającej obróbki murarskiej.

5. Wyprawki murarskie
a)
 Usunięcie nadmiaru pianki montażowej i zabezpieczenie okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską;
b) Przystąpienie do obróbki murarskiej;
c) Uszczelnienie silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej;
d) Zdjęcie taśmy zabezpieczającej powierzchnię okien (na życzenie klienta)
e) Regulacja okuć obwiedniowych (głównie na dolnym zawiasie);
 
W przypadku zainteresowania nasyzmi usługami montażowymi lub chęcią otrzymania oferty prosimy o kontakt z najbliższym Salonem Sprzedaży KONAL lub Punktem Dealerskim. Lista wraz z adresami dostępna w zakładce KONTAKT lub na mapie punktów handlowych.

Informujemy, iż wizyta naszego Doradcy Techniczno-Handlowego w celu dokonania pomiaru, wyceny oraz przekazania wskazówek jakie rozwiązania najlepiej zastosować dla Państwa domu, mieszkania lub inwestycji - jest bezpłatna.

 

E-platforma zakupowa
Konal.net.pl
zapraszamy!
Mapa punktów handlowych
Znajdź punkt handlowy
w Twojej okolicy
Dobierz okna
Konfigurator okien
Poniedziaek, 3 Listopada 2014
Fabryka Okien Konal SA posiada nową siedzibę firmy w miejscowości Wielki Łęck 81a. Zapraszamy!
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma do zakupów grupowych dla branży okiennej.