Strona główna > Aktualności > Konkurs ofert
Konkurs ofert

Poniedziaek, 13 Wrzenia 2010

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Stworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o.
Planowany termin realizacji projektu: 15.12.2010
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-28-016/10

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)  nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,
5. maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
6. cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,
7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
8. informację na temat warunków płatności, w tym w przypadku negatywnej weryfikacji PRE,
9. informację na temat ewentualnie posiadanego ubezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (polisa),
10. skład zespołu projektowego i informacje na temat doświadczeń osób biorących udział w realizacji zlecenia,
11. informację na temat ilości wykonanych PRE wraz z informacją o Zlecających z danymi kontaktowymi,
12. informację na temat ilości wykonanych wniosków do działania POIG w ramach I i lub II etapu.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

Oferta powinna być ważna do: 30.09.2010 roku

Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o., ul. Jeleńska 56, 13-230 Lidzbark

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.09.2010 r. o godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Maksymalny termin realizacji zlecenia

 • do 60 dni – 10 pkt.
 • 61-90 dni – 5 pkt.
 • pow. 90 dni – 0 pkt.

10

2

Cena całkowita za usługę

 • do 12.500 zł netto – 10 pkt.
 • pow. 12.500 zł netto – 0 pkt.

10

3

Maksymalny termin płatności za usługę

 • pow. 90 dni – 10 pkt.
 • 61-90 dni – 5 pkt.
 • do 60 dni – 0 pkt.

10

4

Warunki płatności

 • Oferta zawiera klauzulę o braku obowiązku dokonania zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PRE – 10 pkt.
 • Oferta nie zawiera klauzuli o braku obowiązku dokonania zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PRE – 0 pkt.

10

5

Ubezpieczenie realizacji projektu

 • Oferent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – 15 pkt.
 • Oferent nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – 0 pkt.

15

6

Zabezpieczenie kadrowe realizacji projektu

 • Oferent zaangażuje w realizację projektu 5 lub więcej konsultantów, którzy są zatrudnieni u niego w oparciu o umowę o pracę lub są wspólnikami/właścicielami firmy – 15 pkt.
 • Oferent zaangażuje w realizację projektu 3-4 konsultantów, którzy są zatrudnieni u niego w oparciu o umowę o pracę lub są wspólnikami/właścicielami firmy – 10 pkt.
 • Oferent zaangażuje w realizację projektu 1-2 konsultantów, którzy są zatrudnieni u niego w oparciu o umowę o pracę lub są wspólnikami/właścicielami firmy – 5 pkt.

15

7

Doświadczenie w zakresie sporządzania PRE

 • Oferent zrealizował dotychczas 20 lub więcej projektów, polegających na opracowaniu PRE – 15 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 11-19 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 10 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas do 5-9 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 5 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas mniej niż 5 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 0 pkt.

15

8

Doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków do działania 6.1 POIG

 • Oferent zrealizował dotychczas pow. 50 projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 15 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 31-50 projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 10 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 16-30 projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 5 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 15 lub mniej projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 0 pkt.

15

 

 

Razem

100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

 

Poniedziaek, 3 Listopada 2014
Fabryka Okien Konal SA posiada nową siedzibę firmy w miejscowości Wielki Łęck 81a. Zapraszamy!
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma do zakupów grupowych dla branży okiennej.
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma zakupowa dla branży okiennej (www.konal.net.pl) zatrudni osoby z terenu całego kraju na stanowisko Przedstawiciel Regionalny
Pitek, 30 Grudnia 2011
Pozyskanie środków unijnych na rozwój sieci sprzedaży
Wtorek, 20 Wrzenia 2011
Poniedziaek, 13 Czerwca 2011
04.06.2011 roku odbył się piknik rodzinny dla wszystkich pracowników i ich rodzin
Wtorek, 31 Maja 2011
Wakacje Twoich marzec z polskieokna.pl
Czwartek, 10 Lutego 2011
Zapraszamy do salonów Fabryki Okien KONAL - ceny niższe nawet o 35%
Czwartek, 20 Stycznia 2011
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Czwartek, 9 Grudnia 2010
Energooszczędne okna z barierą ciepła U=0,8W/m2 TERMOREVOLUTION.
Pitek, 3 Grudnia 2010
Poniedziaek, 29 Listopada 2010
W dniu 23.11.2010 roku Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podniesienie kapitałów do kwoty 150.000 zł
roda, 1 Wrzenia 2010
Fabryka Okien KONAL wprowadza do swojej oferty nowy rodzaj okna.
Czwartek, 27 Maja 2010
Spółka Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o., w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
Czwartek, 18 Marca 2010
Zapytanie ofertowe
roda, 17 Marca 2010
20% rabatu na napędy do bram garażowych
Poniedziaek, 11 Stycznia 2010
Zapytanie ofertowe
Czwartek, 17 Grudnia 2009
W dniu 09.12.2009 roku podpisana została umowa pomiędzy firmą EC CAPITAL Sp. z o.o. (właścicielem Fabryki Okien KONAL) a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
roda, 9 Grudnia 2009
Poniedziaek, 2 Listopada 2009
Poniedziaek, 28 Wrzenia 2009
Od 01.10.2009 roku rusza "Jesienna promocja", która polega na sprzedaży okien wraz z montażem gdzie do każdego okna klient otrzymuje zewnętrzny parapet gratis.
Pitek, 18 Wrzenia 2009
Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Pana Jacka Szczepana pracownicy działu produkcji z Fabryki Okien KONAL odwiedzą fabrykę profili we Włocławku
Pitek, 18 Wrzenia 2009
Od 01.10.2009 roku Fabryka Okien KONAL uruchamia produkcję stalowych parapetów zewnętrznych.
Pitek, 18 Wrzenia 2009
Od 01.10.2009 roku wprowadzona zostanie oferta drzwi wejściowych KONAL
E-platforma zakupowa
Konal.net.pl
zapraszamy!
Mapa punktów handlowych
Znajdź punkt handlowy
w Twojej okolicy
Dobierz okna
Konfigurator okien
Poniedziaek, 3 Listopada 2014
Fabryka Okien Konal SA posiada nową siedzibę firmy w miejscowości Wielki Łęck 81a. Zapraszamy!
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma do zakupów grupowych dla branży okiennej.